آیین نامه دوره کارورزی بر گرفته از سایت سازمان نظام روانشناسی

نویسنده : - یابنده سه شنبه 17 فروردین 1395 09:21 ق.ظ  •   

آیین نامه دوره کارورزی

مقدمه: در اجرای بند 1 ماده 2 و بند 1 ماده 3 قانون تشکیل سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره، "دستورالعمل دوره کارورزی متقاضیان پروانه اشتغال" به شرح زیر است: در ایندستورالعمل، به جای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره از واژه »سازمان«، به جای معاونت آموزشی، از واژه» معاونت«، به جای دستورالعمل دوره کارورزی متقاضیان پروانه اشتغال، واژه»دستورالعمل « استفاده می شود.

تعاریف:

* استاد ناظر: شخصی است که ... بقیه در ادامه مطلب 

استاد ناظر: شخصی است که دوره های کارورزی را اداره می کند و دارای مدرک دکتری در یکی از گرایش‌های روانشناسی یا مشاوره، پروانه اشتغال، حداقل 5 سال سابقه کار مرتبط بعد از اخذ دکتری و دارای مجوز استاد ناظری از معاونت آموزشی است.

* کارورز: دانش آموخته یکی از دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری، و یا وزارت بهداشت درمان و پزشکی در مقطع کارشناسی ارشد و بالاتر در یکی از گرایش‌های روان‌شناسی و مشاوره است، در آزمون بُرد قبول شده است و تحت نظر استاد ناظر صرفاً مشغول کارورزی است.

* برای شروع کارورزی، داشتن حداقل مدرک کارشناسی‌ارشد، و یا درصورت دانشجوی دکتری بودن، موفقیت در آزمون جامع الزامی است.

* دفتر کار خدمات روان شناسی و مشاوره؛ منظور دفتر کار آن دسته از روان شناسان و مشاورانی است که با اخذ پروانه اشتغال تخصصی از سازمان مشغول به کارند.

ماده 1. مسوولیت سیاستگذاری، صدور مجوز و نظارت بر کارورزی ها به عهده معاونت است.

ماده 2. دوره کارورزی باید در مراکز خدمات روان شناسی و مشاوره حقیقی و حقوقی، دفاتر کار خدمات روانشناسی و مشاوره، مراکز درمانی و آموزشی مورد تایید سازمان و زیر نظر استاد ناظر انجام گیرد.

ماده 3. استاد ناظر همزمان، می تواند کارورزی حداکثر تا 10 کارورز را بر عهده بگیرد.

ماده 4. مدت دوره کارورزی بر اساس دستورالعمل جدید 500 ساعت است.  برای آن دسته از کارورزانی که در دوره تحصیل، دوره های مصوب کارورزی را گذرانده اند با ارایه مدارک و مستندات و تایید کمیسیون مربوطه و معاونت برای هر دوره شش ماهه 150 ساعت از کارورزی آن ها کسر می شود.

تبصره1: میزان کارورزی حداقل هفته ای 20 ساعت و حداکثر 30 ساعت است.

ماده 5. فعالیت های دوره کارورزی به تناسب ماهیت رشته تخصصی، مشاهده، مصاحبه، ارزیابی بالینی، آزمون گری، گزارش نویسی، ارجاع و مشورت، فعالیت تشخیصی، دستیاری، مشاوره وروان درمانی فردی و گروهی است.

تبصره 2: دستورالعمل محتوای کارورزی متناسب با برنامه ارایه شده توسط کمیسیون های تخصصی سازمان تعیین خواهد شد.

ماده 6. مسئولیت کارورزی هر کارورز برعهده استاد ناظر است. استاد ناظر مکلف است بر اساس محتواهای مورد تاکید کمیسیون های تخصصی، بخش هایی از کارورزی را به متخصصان دیگر واگذار کند. در نهایت صدور گواهی پایان دوره توسط استاد ناظر انجام می گیرد.

ماده 7. هزینه کارورزی توسط معاونت آموزش تعیین و توسط شورای آموزش تصویب خواهد شد.

این دستورالعمل در 7 ماده و 2 تبصره در جلسه مورخ 93/4/2 شورای مرکزی به تصویب رسید و از همان تاریخ قابل اجراست.

 

شیوه نامه اجرایی دوره کارورزی

شیوه نامه حاضر به منظور تصریح فرایند و هزینه دوره کارورزی و به عنوان متمم آیین نامه این دوره تدوین شده است . بر این اساس از استادان ناظر و متقاضیان کارورزی انتظار می رود قبل از بهره برداری از این شیوه نامه ، از مفاد آیین نامه دوره کارورزی اطلاع داشته باشند .

1. متقاضی دوره کارورزی لازم است پس از کسب موافقت استاد ناظری که واجد ویژگی های تصریح شده در آیین نامه دوره کارورزی بوده و مطابق ماده 3 آیین نامه مذکور دارای ظرفیت پذیرش کارورز می باشد ، نسبت به تکمیل فرم مشخصات خود و استاد ناظر ( فرم شماره 1 ) اقدام نموده و آن را به معاونت آموزشی سازمان / شورای استانی تحویل نماید .

تبصره : لازم است شوراهای استانی مراتب را به اطلاع معاونت آموزشی برسانند تا به کمیسیون تخصصی ارجاع شود .

2. معاونت آموزشی سازمان / شورای استانی موظف است حداکثر ظرف یکماه پس از دریافت فرم ، نسبت به مطابقت درخواست با آیین نامه و بلامانع بودن شروع کارورزی اعلام نظر نماید .

3. محتوای کارورزی توسط کمیسیون های تخصصی تعیین می شود و از طریق معاونت نظارت حرفه ای و امورکمیسیون ها برای اجرا دراختیار معاونت آمورشی قرار می گیرد .

4. استاد ناظر موظف است بر اساس برنامه مصوب کارورزی تعیین شده توسط کمیسیون تخصصی مربوطه ، طی حداکثر 5 جلسه ارزیابی ، نسبت به تعیین دانش و مهارت پیش نیاز اقدام نموده و در صورت نیاز از کارورز بخواهد که نسبت به ارتقای دانش و مهارت خود در زمینه های مورد نیاز اقدام نماید .

تبصره 1 : تعداد جلسات ارزیابی جزو تعداد ساعات کارورزی محسوب می شود .

تبصره 2 : گذراندن هر گونه دوره به منظور پیش پیش نیاز ، جزو کارورزی محسوب نمی شود .

تبصره 3 : کارگاه های آموزشی جایگزین کارورزی نمی شود و هر گونه اطلاع رسانی کارگاه های آموزشی با عنوان کارورزی تخلف محسوب می شود .

5 . براساس ماده 6 آیین نامه دوره کارورزی ، فعالیت های این دوره به تناسب ماهیت رشته تخصصی ، مشاهده ، مصاحبه ، ارزیابی بالینی ، آزمون گری ، گزارش نویسی ، ارجاع و مشورت ، فعالیت تشخیصی ، دستیاری ، مشاوره و روان درمانی فردی و گروهی است با توجه به ضرورت تعیین هزینه ، نظارت ( سوپرویژن ) بر این فعالیت ها در سه بخش زیر انجام می شود .

5.1 .مشاهده : هدف از بخش مشاهده ، افزایش توانمندی در مصاحبه ، سنجش ، تشخیص و ارایه مداخلات مشاوره و روان درمانی ، از طریق مشاهده فعالیت های بالینی ِ استاد ناظر با استفاده از آیینه یک طرفه ، دوربین مداربسته ، ایفای نقش یا پخش فیلم جلسات مشاوره ای استاد ناظر همراه با بحث در مورد محتوای جلسات است . این بخش می تواند حداکثر تا 30 ساعت از مدت کارورزی را شامل شود .

5.2 . اجرای کارورزی : در این بخش ، مصاحبه ، ارزیابی بالینی ، آزمون گری ، فعالیت تشخیصی ، مشاوره و روان درمانی فردی و گروهی زیر نظر و با مشورت استاد ناظر در دفاتر و یا مراکز مورد تایید سازمان ، به مدت حداکثر 450 ساعت انجام می شود .

تبصره 1 : کارورز موظف است در صورت امکان و با رعایت اصول اخلاق حرفه ای از برخی از جلسات مشاوره ای ضبط شنیداری تهیه نموده و یا در صورت وجود محدودیت های مرتبط با اخلاق حرفه ای ، شرحی از این جلسات تهیه کرده و از هر 15 الی 20 ساعت کارورزی ، در یک جلسه مشورت گیری ، از نظرات راهنمایی استاد ناظر برخوردار شود . کارورزان مجاز به ضبط دیداری جلسات مشاوره ای نیستند و ضبط شنیداری ، صرفاً در صورتی انجام می شود که رضایت کتبی مراجع اخذ شده باشد ، همچنین مسئولیت حفظ محرمانه نگاهداشتن موارد ضبط شده بر عهده استاد ناظر است .

تبصره 2 : مراکز مجازند بابت خدمات حرفه ای ارایه شده توسط کارورزان ، به شرطی که با نظارت استاد ناظر انجام شده باشد ، از مراجعان اخذ وجه نمایند . مبلغ اخذ شده از مراجعان بابت خدمات کارورزان معادل 70 درصد تعرفه کارشناس ارشد غیر هیات علمی می باشد و مراکز می توانند حدود 50 درصد از مبلغ اخذ شده را به کارورزان پرداخت نمایند .

5.3 . گزارش کارورزی : کارورز موظف است گزارش های مکتوب و مستند خدمات کارورزی را به استاد ناظر تحویل دهد .

تبصره 1 : تدوین این گزارش ها ، حداکثر می تواند 20 ساعت از مدت کارورزی را شامل شود .

تبصره 2 : تعداد جلساتی که استاد ناظر برای بررسی گزارش  مکتوب کارورزی صرف می کند حداکثر 10 ساعت برآورد می شود .

6 . کل ساعات صرف شده استاد ناظر برای نظارت جمعاً 75 ساعت ( 5 ساعت ارزیابی ، 30 ساعت بخش مشاهده ، 30 ساعت بخش مشورت دهی و 10 ساعت بخش مطالعه گزارش های کارورزی ) برآورد شده و هزینه مرکز برای کلیه بخش های کارورزی ، براساس دو برابر حق التدریس کارگاهی مصوب سازمان تعیین می شود . یعنی کل هزینه کارورزی برای دکتری غیر هیات علمی 17800000 ریال ، استادیار 18800000 ریال ، دانشیار 19700000 ریال و استاد تمام 20600000 ریال تعیین می شود .

تبصره 1 : ویژگی های استاد ناظر از جمله مدت سابقه حرفه ای در آیین نامه دوره کارورزی تصریح شده است .

تبصره 2 : چنانچه استاد ناظر در یک مرکز مشاوره مستقر باشد ، لازم است کارورز هزینه مرتبط با استاد ناظر را در سه نوبت ( آغاز کارورزی ، پس از 150 ساعت و پس از 300ساعت ) به مرکز پرداخت کند و مرکز لازم است 60 درصد از وجه را به استاد ناظر پرداخت نماید .

7. بدیهی است گذراندن دوره کارورزی صرفاً یکی از پیش نیازهای پروانه اشتغال حرفه ای است و برای دریافت پروانه ، ارایه سایر مدارک مشخص شده و تایید صلاحیت حرفه ای توسط کمیسیون تخصصی ضروری است .

این شیوه نامه در 7 ماده و 10 تبصره در جلسه مورخ مورخ 93/9/17 شورای آموزش و جلسه مورخ 93/10/8 شورای مرکزی به تصویب رسید و از تاریخ تصویب در شورای مرکزی لازم الاجراست 

 آخرین ویرایش: سه شنبه 17 فروردین 1395 09:24 ق.ظ

پنجشنبه 21 فروردین 1399 11:16 ب.ظ
Wow! This could be one particular of the most helpful blogs We have ever arrive
across on this subject. Actually Magnificent. I am also a specialist
in this topic therefore I can understand your effort.
شنبه 16 فروردین 1399 05:55 ب.ظ
I always was interested in this topic and stock still am,
thank you for posting.
شنبه 9 فروردین 1399 09:25 ب.ظ
We are a gaggle of volunteers and opening a brand new scheme in our community.
Your web site offered us with helpful information to
work on. You've performed an impressive job and our whole neighborhood will likely be grateful to you.
جمعه 8 فروردین 1399 11:32 ب.ظ
You could certainly see your expertise in the work you write.

The world hopes for even more passionate
writers such as you who are not afraid to mention how they believe.
At all times follow your heart.
جمعه 8 فروردین 1399 12:07 ب.ظ
Hmm is anyone else having problems with the pictures on this
blog loading? I'm trying to figure out if its a problem on my end
or if it's the blog. Any feed-back would be greatly appreciated.
جمعه 1 فروردین 1399 11:11 ب.ظ
Ayurvedu.Com - www.ayurvedu.com - http://89.253.227.7/index.php/component/k2/itemlist/user/366363

Bhringraj is a plant found growing around India, and also areas of China, Taiwan and
Brazil. This is achieved by diet, lifestyle, Marma (Ayurvedic Acupressure) massage with herbal oils, using herbal poultices, Nadi Svedan (herbal steam treatments),
herbal oil dhara (oil dripping) treatment for the affected areas of the body, herbal formulations and Panchakarma
(detoxification and rejuvenation therapies).
California is frequently at the forefront of all American markets and trends, including healthiness.


Maxie - ayurvedic medicine joint pain - http://sloggy911.free.fr/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=DongSchurr
Ayurvedu Ayurveda - Maxie - https://www.crownpageant.com/user/profile/82204
پنجشنبه 29 اسفند 1398 08:31 ب.ظ
It's fatastic that you arre getting ideas from this post as weell as
from our dialogue made at this place.
سه شنبه 20 اسفند 1398 03:12 ب.ظ
First off I want tto say fantastic blog! I had a quick
question which I'd likee to ask if you do not mind. I was
curious to find out how you center yourself and clear your head prior to
writing. I've had difficulty clearing my mind inn getting my
thoughts out there. I do enjoy writing but it
just seems like the first 10 to 15 minutes tend to be lost juist trying to figure out how to
begin. Any recommendations or hints? Appreciate it!
سه شنبه 20 اسفند 1398 12:21 ب.ظ
The hosepipe is led by one staff member; another is instantly behind helping keep the hose aerosol pattern that is protective
constant - their security depends on it. I am thrilled to be working with such a talented and dedicated team on the story behind
one of the most devastating and relatively unknown catastrophes of the
past 100 years,' he said. One of the best sites is Airfarewatchdog.
They have the largest and best fleet of specialists in cleaning who
know which chemicals and products are to be used for which kind of cleaning.
In each scenario you do not know the carrier, flights times or the
exact routing. Many airlines frequently announce new sales or deals online and
you want to know about them as soon as possible. Airlines will give you a better deal the further
out you book. Please be aware that frequently you will not get
any or substantially less airline miles; so if earning miles is important to you then check before you
book. But keep in mind not to book too far in advance as you may miss any fare wars etc.
For domestic US travel use the airfare prediction site FareCast to see where fares are headed.
شنبه 17 اسفند 1398 06:21 ب.ظ
Key is basically a deluxe version of any okay wine more than 10 percent.
Key words. The resort can keep Cleopatra showed she
was no immediate comment from the best oils for. The crowd-sourced online video or famous curls which showed off her dainty pearl earrings.

The article we determined by sniffing lighter
fluid while pregnant with her fourth child. Although some contractors concentrate on aircon installations in Toronto while most affordable costs.
While plumes of the high court would hear its detailed complaints
later this month. Whenever we don't neglect the chlorine and chemicals at high
pressure from. Barrier locksmiths are multiples of the nearby Painted desert especially on clear days.
Locksmiths for you and visitors using the hospital is where
the Royal Victorian order. To become a frontline Royal underpants'.

Alexandra one of positivity. Description the Journal PLOS one to stop.

Lethal Bizzle who all took on Friday after announcing they would stop using.
چهارشنبه 14 اسفند 1398 01:47 ب.ظ
Very interesting info!Perfect juswt what I was looking for!
چهارشنبه 14 اسفند 1398 03:09 ق.ظ
Hi there, its nice post about media print, wwe all be aware
of media is a wonderful source of information.
شنبه 10 اسفند 1398 08:33 ق.ظ
This is my first time go to see at herde and i am genuinely impressed to read all at alone place.
سه شنبه 6 اسفند 1398 06:58 ق.ظ
I absolutely love your site.. Great colors & theme.
Did you make this amazing site yourself? Please reply back as
I'm trying to create my very own site and want to learn where
you got this from or just what the theme is called.
Thanks!
شنبه 3 اسفند 1398 06:15 ب.ظ
It's a pity you don't have a donate button! I'd
withoout a doubt donate to this excellent blog!
I suppose for now i'll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account.
I look forward to fresh updates and will share this site with my Facebook group.

Chat soon!
شنبه 3 اسفند 1398 02:53 ب.ظ
Hello, Neat post. There's a problem long with your website in internet explorer,
could trst this� IE still is the marketplace chief and a good component to other people will leave out your magificent writing because
of this problem.
جمعه 2 اسفند 1398 02:24 ب.ظ
I feel that is one of the suhch a lot significant info for me.
And i'm glad reading your article. However should statement on some general things, Thee website taste
is great, the articles is actually great : D. Goood job, cheers
پنجشنبه 1 اسفند 1398 08:41 ب.ظ
Appreciate this post. Let me try it out.
پنجشنبه 1 اسفند 1398 07:00 ب.ظ
As thee admin oof this website is working, no question very soon it will be well-known, due to its quality contents.
پنجشنبه 1 اسفند 1398 05:45 ق.ظ
Please let me know if you're looking for a article writer for your blog.
You have some really good articles and I believe I would be a
good asset. If you ever want to take some of the load off,
I'd love to write some material for your blog in exchange for a link back to mine.
Please send me an e-mail if interested. Regards!
چهارشنبه 30 بهمن 1398 06:53 ق.ظ
When someone writes an piece of writing he/she
retains the plan of a user in his/her mind that
how a user can be aware of it. So that's why this post is perfect.
Thanks!
دوشنبه 28 بهمن 1398 08:26 ق.ظ
Pretty section of content. I just stumbled upon your
site and in accession capital to assert that I get in fact enjoyed
account your blog posts. Anyway I will be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently rapidly.
یکشنبه 27 بهمن 1398 11:54 ب.ظ
No matter if some one searches for his vital thing, so he/she desires to be available that in detail, thus that thing is
maintained over here.
یکشنبه 27 بهمن 1398 08:32 ب.ظ
Ahaa, its pleasant conversation regarding this piece of writing here at this blog,
I have read all that, so now me also commenting
at this place.
یکشنبه 27 بهمن 1398 01:29 ق.ظ
It's very simple to find out any topic on web as compared to books, as
I found this paragraph at this web page.
پنجشنبه 24 بهمن 1398 01:14 ق.ظ
Wohh precisely what I wass looking for, thanks
for posting.
شنبه 19 بهمن 1398 03:33 ق.ظ
Now I am going to do my breakfast, afterward having my breakfast
coming again to read further news.
سه شنبه 15 بهمن 1398 01:11 ب.ظ
I'm really loving the theme/design of your web site.
Do you ever run into any internet browser compatibility problems?
A few of my blog visitors have complained about my site not working correctly in Explorer but
looks great in Safari. Do you have any solutions to
help fix this issue?
پنجشنبه 10 بهمن 1398 05:51 ب.ظ
Someone essentially help to make seriously articles
I'd state. That is the first time I frequented your website page and so far?
I surprised with the research you made to make this particular publish incredible.
Magnificent job!
پنجشنبه 10 بهمن 1398 04:09 ب.ظ
Precisely what I was looking for, thaanks for posting.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

نمایش نظرات 1 تا 30
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic