آیین نامه دوره کارورزی بر گرفته از سایت سازمان نظام روانشناسی

نویسنده : - یابنده سه شنبه 17 فروردین 1395 08:21 ق.ظ  •   

آیین نامه دوره کارورزی

مقدمه: در اجرای بند 1 ماده 2 و بند 1 ماده 3 قانون تشکیل سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره، "دستورالعمل دوره کارورزی متقاضیان پروانه اشتغال" به شرح زیر است: در ایندستورالعمل، به جای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره از واژه »سازمان«، به جای معاونت آموزشی، از واژه» معاونت«، به جای دستورالعمل دوره کارورزی متقاضیان پروانه اشتغال، واژه»دستورالعمل « استفاده می شود.

تعاریف:

* استاد ناظر: شخصی است که ... بقیه در ادامه مطلب 

استاد ناظر: شخصی است که دوره های کارورزی را اداره می کند و دارای مدرک دکتری در یکی از گرایش‌های روانشناسی یا مشاوره، پروانه اشتغال، حداقل 5 سال سابقه کار مرتبط بعد از اخذ دکتری و دارای مجوز استاد ناظری از معاونت آموزشی است.

* کارورز: دانش آموخته یکی از دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری، و یا وزارت بهداشت درمان و پزشکی در مقطع کارشناسی ارشد و بالاتر در یکی از گرایش‌های روان‌شناسی و مشاوره است، در آزمون بُرد قبول شده است و تحت نظر استاد ناظر صرفاً مشغول کارورزی است.

* برای شروع کارورزی، داشتن حداقل مدرک کارشناسی‌ارشد، و یا درصورت دانشجوی دکتری بودن، موفقیت در آزمون جامع الزامی است.

* دفتر کار خدمات روان شناسی و مشاوره؛ منظور دفتر کار آن دسته از روان شناسان و مشاورانی است که با اخذ پروانه اشتغال تخصصی از سازمان مشغول به کارند.

ماده 1. مسوولیت سیاستگذاری، صدور مجوز و نظارت بر کارورزی ها به عهده معاونت است.

ماده 2. دوره کارورزی باید در مراکز خدمات روان شناسی و مشاوره حقیقی و حقوقی، دفاتر کار خدمات روانشناسی و مشاوره، مراکز درمانی و آموزشی مورد تایید سازمان و زیر نظر استاد ناظر انجام گیرد.

ماده 3. استاد ناظر همزمان، می تواند کارورزی حداکثر تا 10 کارورز را بر عهده بگیرد.

ماده 4. مدت دوره کارورزی بر اساس دستورالعمل جدید 500 ساعت است.  برای آن دسته از کارورزانی که در دوره تحصیل، دوره های مصوب کارورزی را گذرانده اند با ارایه مدارک و مستندات و تایید کمیسیون مربوطه و معاونت برای هر دوره شش ماهه 150 ساعت از کارورزی آن ها کسر می شود.

تبصره1: میزان کارورزی حداقل هفته ای 20 ساعت و حداکثر 30 ساعت است.

ماده 5. فعالیت های دوره کارورزی به تناسب ماهیت رشته تخصصی، مشاهده، مصاحبه، ارزیابی بالینی، آزمون گری، گزارش نویسی، ارجاع و مشورت، فعالیت تشخیصی، دستیاری، مشاوره وروان درمانی فردی و گروهی است.

تبصره 2: دستورالعمل محتوای کارورزی متناسب با برنامه ارایه شده توسط کمیسیون های تخصصی سازمان تعیین خواهد شد.

ماده 6. مسئولیت کارورزی هر کارورز برعهده استاد ناظر است. استاد ناظر مکلف است بر اساس محتواهای مورد تاکید کمیسیون های تخصصی، بخش هایی از کارورزی را به متخصصان دیگر واگذار کند. در نهایت صدور گواهی پایان دوره توسط استاد ناظر انجام می گیرد.

ماده 7. هزینه کارورزی توسط معاونت آموزش تعیین و توسط شورای آموزش تصویب خواهد شد.

این دستورالعمل در 7 ماده و 2 تبصره در جلسه مورخ 93/4/2 شورای مرکزی به تصویب رسید و از همان تاریخ قابل اجراست.

 

شیوه نامه اجرایی دوره کارورزی

شیوه نامه حاضر به منظور تصریح فرایند و هزینه دوره کارورزی و به عنوان متمم آیین نامه این دوره تدوین شده است . بر این اساس از استادان ناظر و متقاضیان کارورزی انتظار می رود قبل از بهره برداری از این شیوه نامه ، از مفاد آیین نامه دوره کارورزی اطلاع داشته باشند .

1. متقاضی دوره کارورزی لازم است پس از کسب موافقت استاد ناظری که واجد ویژگی های تصریح شده در آیین نامه دوره کارورزی بوده و مطابق ماده 3 آیین نامه مذکور دارای ظرفیت پذیرش کارورز می باشد ، نسبت به تکمیل فرم مشخصات خود و استاد ناظر ( فرم شماره 1 ) اقدام نموده و آن را به معاونت آموزشی سازمان / شورای استانی تحویل نماید .

تبصره : لازم است شوراهای استانی مراتب را به اطلاع معاونت آموزشی برسانند تا به کمیسیون تخصصی ارجاع شود .

2. معاونت آموزشی سازمان / شورای استانی موظف است حداکثر ظرف یکماه پس از دریافت فرم ، نسبت به مطابقت درخواست با آیین نامه و بلامانع بودن شروع کارورزی اعلام نظر نماید .

3. محتوای کارورزی توسط کمیسیون های تخصصی تعیین می شود و از طریق معاونت نظارت حرفه ای و امورکمیسیون ها برای اجرا دراختیار معاونت آمورشی قرار می گیرد .

4. استاد ناظر موظف است بر اساس برنامه مصوب کارورزی تعیین شده توسط کمیسیون تخصصی مربوطه ، طی حداکثر 5 جلسه ارزیابی ، نسبت به تعیین دانش و مهارت پیش نیاز اقدام نموده و در صورت نیاز از کارورز بخواهد که نسبت به ارتقای دانش و مهارت خود در زمینه های مورد نیاز اقدام نماید .

تبصره 1 : تعداد جلسات ارزیابی جزو تعداد ساعات کارورزی محسوب می شود .

تبصره 2 : گذراندن هر گونه دوره به منظور پیش پیش نیاز ، جزو کارورزی محسوب نمی شود .

تبصره 3 : کارگاه های آموزشی جایگزین کارورزی نمی شود و هر گونه اطلاع رسانی کارگاه های آموزشی با عنوان کارورزی تخلف محسوب می شود .

5 . براساس ماده 6 آیین نامه دوره کارورزی ، فعالیت های این دوره به تناسب ماهیت رشته تخصصی ، مشاهده ، مصاحبه ، ارزیابی بالینی ، آزمون گری ، گزارش نویسی ، ارجاع و مشورت ، فعالیت تشخیصی ، دستیاری ، مشاوره و روان درمانی فردی و گروهی است با توجه به ضرورت تعیین هزینه ، نظارت ( سوپرویژن ) بر این فعالیت ها در سه بخش زیر انجام می شود .

5.1 .مشاهده : هدف از بخش مشاهده ، افزایش توانمندی در مصاحبه ، سنجش ، تشخیص و ارایه مداخلات مشاوره و روان درمانی ، از طریق مشاهده فعالیت های بالینی ِ استاد ناظر با استفاده از آیینه یک طرفه ، دوربین مداربسته ، ایفای نقش یا پخش فیلم جلسات مشاوره ای استاد ناظر همراه با بحث در مورد محتوای جلسات است . این بخش می تواند حداکثر تا 30 ساعت از مدت کارورزی را شامل شود .

5.2 . اجرای کارورزی : در این بخش ، مصاحبه ، ارزیابی بالینی ، آزمون گری ، فعالیت تشخیصی ، مشاوره و روان درمانی فردی و گروهی زیر نظر و با مشورت استاد ناظر در دفاتر و یا مراکز مورد تایید سازمان ، به مدت حداکثر 450 ساعت انجام می شود .

تبصره 1 : کارورز موظف است در صورت امکان و با رعایت اصول اخلاق حرفه ای از برخی از جلسات مشاوره ای ضبط شنیداری تهیه نموده و یا در صورت وجود محدودیت های مرتبط با اخلاق حرفه ای ، شرحی از این جلسات تهیه کرده و از هر 15 الی 20 ساعت کارورزی ، در یک جلسه مشورت گیری ، از نظرات راهنمایی استاد ناظر برخوردار شود . کارورزان مجاز به ضبط دیداری جلسات مشاوره ای نیستند و ضبط شنیداری ، صرفاً در صورتی انجام می شود که رضایت کتبی مراجع اخذ شده باشد ، همچنین مسئولیت حفظ محرمانه نگاهداشتن موارد ضبط شده بر عهده استاد ناظر است .

تبصره 2 : مراکز مجازند بابت خدمات حرفه ای ارایه شده توسط کارورزان ، به شرطی که با نظارت استاد ناظر انجام شده باشد ، از مراجعان اخذ وجه نمایند . مبلغ اخذ شده از مراجعان بابت خدمات کارورزان معادل 70 درصد تعرفه کارشناس ارشد غیر هیات علمی می باشد و مراکز می توانند حدود 50 درصد از مبلغ اخذ شده را به کارورزان پرداخت نمایند .

5.3 . گزارش کارورزی : کارورز موظف است گزارش های مکتوب و مستند خدمات کارورزی را به استاد ناظر تحویل دهد .

تبصره 1 : تدوین این گزارش ها ، حداکثر می تواند 20 ساعت از مدت کارورزی را شامل شود .

تبصره 2 : تعداد جلساتی که استاد ناظر برای بررسی گزارش  مکتوب کارورزی صرف می کند حداکثر 10 ساعت برآورد می شود .

6 . کل ساعات صرف شده استاد ناظر برای نظارت جمعاً 75 ساعت ( 5 ساعت ارزیابی ، 30 ساعت بخش مشاهده ، 30 ساعت بخش مشورت دهی و 10 ساعت بخش مطالعه گزارش های کارورزی ) برآورد شده و هزینه مرکز برای کلیه بخش های کارورزی ، براساس دو برابر حق التدریس کارگاهی مصوب سازمان تعیین می شود . یعنی کل هزینه کارورزی برای دکتری غیر هیات علمی 17800000 ریال ، استادیار 18800000 ریال ، دانشیار 19700000 ریال و استاد تمام 20600000 ریال تعیین می شود .

تبصره 1 : ویژگی های استاد ناظر از جمله مدت سابقه حرفه ای در آیین نامه دوره کارورزی تصریح شده است .

تبصره 2 : چنانچه استاد ناظر در یک مرکز مشاوره مستقر باشد ، لازم است کارورز هزینه مرتبط با استاد ناظر را در سه نوبت ( آغاز کارورزی ، پس از 150 ساعت و پس از 300ساعت ) به مرکز پرداخت کند و مرکز لازم است 60 درصد از وجه را به استاد ناظر پرداخت نماید .

7. بدیهی است گذراندن دوره کارورزی صرفاً یکی از پیش نیازهای پروانه اشتغال حرفه ای است و برای دریافت پروانه ، ارایه سایر مدارک مشخص شده و تایید صلاحیت حرفه ای توسط کمیسیون تخصصی ضروری است .

این شیوه نامه در 7 ماده و 10 تبصره در جلسه مورخ مورخ 93/9/17 شورای آموزش و جلسه مورخ 93/10/8 شورای مرکزی به تصویب رسید و از تاریخ تصویب در شورای مرکزی لازم الاجراست 

 آخرین ویرایش: سه شنبه 17 فروردین 1395 08:24 ق.ظ

دوشنبه 28 بهمن 1398 08:26 ق.ظ
Pretty section of content. I just stumbled upon your
site and in accession capital to assert that I get in fact enjoyed
account your blog posts. Anyway I will be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently rapidly.
یکشنبه 27 بهمن 1398 11:54 ب.ظ
No matter if some one searches for his vital thing, so he/she desires to be available that in detail, thus that thing is
maintained over here.
یکشنبه 27 بهمن 1398 08:32 ب.ظ
Ahaa, its pleasant conversation regarding this piece of writing here at this blog,
I have read all that, so now me also commenting
at this place.
یکشنبه 27 بهمن 1398 01:29 ق.ظ
It's very simple to find out any topic on web as compared to books, as
I found this paragraph at this web page.
پنجشنبه 24 بهمن 1398 01:14 ق.ظ
Wohh precisely what I wass looking for, thanks
for posting.
شنبه 19 بهمن 1398 03:33 ق.ظ
Now I am going to do my breakfast, afterward having my breakfast
coming again to read further news.
سه شنبه 15 بهمن 1398 01:11 ب.ظ
I'm really loving the theme/design of your web site.
Do you ever run into any internet browser compatibility problems?
A few of my blog visitors have complained about my site not working correctly in Explorer but
looks great in Safari. Do you have any solutions to
help fix this issue?
پنجشنبه 10 بهمن 1398 05:51 ب.ظ
Someone essentially help to make seriously articles
I'd state. That is the first time I frequented your website page and so far?
I surprised with the research you made to make this particular publish incredible.
Magnificent job!
پنجشنبه 10 بهمن 1398 04:09 ب.ظ
Precisely what I was looking for, thaanks for posting.
چهارشنبه 18 دی 1398 01:46 ب.ظ
Thahk you for the good writeup. It in fact was a amusement accoujt it.
Look advanced to more added agreeable from you! By the way, how could we communicate?
چهارشنبه 18 دی 1398 10:41 ق.ظ
Wow, that's what I was seeking for, what a material!

present here at this blog, thanks amin of this web site.
چهارشنبه 18 دی 1398 02:03 ق.ظ
I simply couldn't depart youyr site before suggesting
that I actually enjoyed the standard information an individual supply in your guests?
Is going to bbe back frequently to check outt new posts
دوشنبه 16 دی 1398 03:23 ق.ظ
I do not even know how I stopped up right here, but I assumed this post was once great.
I do not recognise who you aare however definitely you're going to a famous
blogger for those who aren't already. Cheers!
یکشنبه 15 دی 1398 09:10 ب.ظ
It's actually very complex in this busy life to listen news on TV,
thus I just use world wide web for that reason, and obtain the most rrecent news.
یکشنبه 15 دی 1398 12:46 ق.ظ
Thanks a ton! This is an amazing web page.
شنبه 14 دی 1398 01:37 ب.ظ
Hello! This is kind of off topic but I need some help from an established
blog. Is it difficult to set up your own blog? I'm not very techincal but I can figure things out
pretty quick. I'm thinking about creating my own but I'm not sure where to begin. Do you have
any tips or suggestions? With thanks
جمعه 13 دی 1398 06:10 ق.ظ
You have the most effective sites.
سه شنبه 10 دی 1398 01:57 ب.ظ
Hi, Nеat post. There's an issuie together with your site in internet explorer,
may check this? IE sgill is the maгket chief and a large sеction of people will omit your magnificent writing due to thiѕ problem.
پنجشنبه 5 دی 1398 06:39 ق.ظ
If you wish for to increase your familiarity just keep
visiting this site and be updated with the newest news posted here.
پنجشنبه 14 آذر 1398 10:45 ب.ظ
Fantastic items from you, man. I've take into account your stuff
previous to and you're just extremely wonderful. Ireakly like whgat you have bought right here, really like hat you are stating
and the best way during which you assert it. You makke itt entertaining
and you still care for to stay it smart. I can't wait too ead much more from you.
That is actually a tremendous web site.
چهارشنبه 13 آذر 1398 11:38 ب.ظ
Сочные тёлочки на любой выбор, красотки с мокрыми письками, милфы с большими сиськами дадут лизнуть любому свою киску
https://porndream.net
دوشنبه 11 آذر 1398 08:27 ب.ظ
Greetings! Very helpful advice within this post! It is the little changes that produce the biggest changes.
Many thanks for sharing!
شنبه 9 آذر 1398 10:10 ب.ظ
I'd always want to be update on new articles on this web site, bookmarked!
پنجشنبه 7 آذر 1398 08:37 ب.ظ
USP human growth hormonal agent (somatropin).
پنجشنبه 7 آذر 1398 05:04 ب.ظ
Authentic HGH Rewards (NewULife Hgh Gel Not Evaluated Yet).
پنجشنبه 7 آذر 1398 04:56 ب.ظ
Real HGH Benefits (NewULife Hgh Gel Not Tested Yet).
پنجشنبه 7 آذر 1398 03:47 ب.ظ
They have items to offer or services to supply.
پنجشنبه 7 آذر 1398 02:43 ب.ظ
What is New U Life SOMADERM Transdermal Gel.
پنجشنبه 7 آذر 1398 07:35 ق.ظ
Authentic HGH Advantages (NewULife Hgh Gel Not Tested
Yet).
پنجشنبه 7 آذر 1398 06:49 ق.ظ
What is New U Life SOMADERM Transdermal Gel.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

نمایش نظرات 1 تا 30
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic